Pojmy a výrazy u pojištění

Asistenční služba

poskytnutí pomoci v případě, že vozidlo bylo postiženo pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (i v zahraničí). Asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny

Bezeškodní průběh

časové období, vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (držitel) vozidla zavinil.

Bonus

sleva z pojistného poskytovaná za určité období bezeškodního průběhu

Frekvence placení pojistného

dohodnutá četnost plateb pojistného (roční, pololetní, apod.)

Krátkodobé pojištění

pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok

Doklad o pojištění

písemné potvrzení o uzavření povinného pojištění vozidla, které je pojišťovna povinná vydat pojistníkovi po uzavření pojistné smlouvy. Od 1.6. 2008 se již nevydává, pojištění se dokládá zelenou kartou.

Likvidátor

kvalifikovaný pracovník, který provádí likvidaci pojistných událostí. To znamená šetří a následně stanoví výši náhrady škod..

Malus

navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Je opakem bonusu.

Následné pojistné

druhá a každá další platba pojistného

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

Počátek pojištění

den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být uveden v pojistné smlouvě.

Pojistitel

pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí)

Pojistník

ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.

Pojištěný

osoba, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje

Pojistka

písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy

Pojistná částka

v pojistné smlouvě dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události

Pojistné

úplata za poskytování pojistné ochrany. Platí se za dohodnuté pojistné období (běžné pojistné) nebo najednou za celé pojistné období (jednorázová platba)

Pojistná doba

časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem

Pojistné období

časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit

Pojistná událost

nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné plnění

vyplacená náhrada škod

Pojistné podmnínky

vymezení práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku

Poškozený

osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).

Povinné ručení

obecně zažité označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Připojištění

pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Smluvní ujednání

závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky

Spoluúčast

částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Storno

předčasné ukončení pojištění.

Škodní událost

skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události

Všeobecné pojistné podmínky

úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy

Územní platnost

území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám

Výpověď

písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

Zákonný zástupce

osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená

Zelená karta

je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla

Způsob placení pojistného

forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.)


Zdroj: www.povinne-ruceni.com/pojisteni-v-pojmech.html